Köpvillkor

Allmänna försäljningsvillkor för Återförsäljare till AB Corepixel

Villkoren är fastställda 2019-12-01 och gäller tillsvidare

1 Allmänt
Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från AB Corepixel, nedan kallat Corepixel, till dess återförsäljare, nedan kallad kund, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från COREPIXEL. Samtliga varor som beställs från kund av COREPIXEL är avsedda för vidareförsäljning.

1.1 Definitioner
COREPIXEL har delat upp sitt sortiment i två olika kategorier; lagervaror och beställningsvaror. Lagervaror är produkter som COREPIXEL har i sitt ordinarie sortiment, beställningsvaror är produkter som beställs unikt för kunds räkning.

2 Beställning
För att en beställning skall vara bindande för COREPIXEL måste denna skriftligen bekräftas av COREPIXEL. COREPIXEL erbjuder kund att göra beställningar på telefon, fax eller COREPIXEL´s handelsplats på www.corepixel.se. COREPIXEL bekräftar på vardagar inom sex (6) arbetstimmar beställning från kund. Denna orderbekräftelse innehåller produktbenämning, pris, kvantitet samt beräknat leveransdatum.

3 Försäljningsvillkor

3.1 Priser
Det pris som gäller är det efter beställning orderbekräftade priset av COREPIXEL. Alla priser anges exklusive mervärdeskatt och kemikalieskatt. COREPIXEL förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser, samt andra händelser utanför COREPIXEL´s möjlighet till påverkan och kontroll.

Kemikalieskatt:
För det fall köparen tillförsäkrar att köparen erhållit registrering som godkänd lagerhållare enligt lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och köparen inte erhållit eller mister sin registrering som godkänd lagerhållare ska köparen ersätta AB Corepixel för de kostnader som AB Corepixel åsamkas. Tillkommande skatt på kemikalier i viss elektronik ska betalas för varor hänförliga till vissa KN-nummer enl. 3 § LSKE.

3.2 Betalningsvillkor/Kredit
Kreditleverans sker efter konstaterad kreditvärdighet. Alternativt gäller förskottsbetalning eller betalning med MasterCard eller Visa. Betalning avseende kreditleveranser sker mot faktura med 15 dagars betalningstid. Förfallodatum anges på fakturan. Dröjsmålsränta debiteras med 12%. 

3.3 Frakt
COREPIXEL ombesörjer normalt transport av produkter till kund. Fraktavgifter utgår enligt gällande prislista. 

3.4 Administrationsavgift
Vid ordervärde under kr 500:-, exklusive frakt och mervärdeskatt, tar COREPIXEL ut en administrationsavgift (för närvarande kr 55:-).

3.5 Annullering av order
Annullering av order skall ske skriftligen till COREPIXEL. Annullering av order som innehåller beställningsvaror, utförsäljning eller varor som utgått ur ordinarie sortiment är inte möjlig.


3.6 Nyttjande av kreditnota
Av COREPIXEL utställd kreditnota nyttjas som avdrag vid betalning av faktura utställd av COREPIXEL. Alternativt kan COREPIXEL göra en återbetalning då kund kontaktat COREPIXEL och specifikt begärt detta.
Om kund ej använt kreditnota inom en period av 12 månader från utställningsdatum äger COREPIXEL rätt att annullera kreditnotan och kund har ej rätt till någon ersättning eller betalning för denna.

3.7 Valutaklausul
För nettopriser på produkter gäller att vid en valutakursförändring större än 2 % på valutan i vilken säljarens

inköp sker förbehåller säljaren sig rätten att justera priset i motsvarande grad.

Nettopriset är baserat på de valutakurser som gällde vid offertens datering.


4 Leveransvillkor

4.1 Leverans
Leverans sker enligt leveransvillkoret EXW, vilket innebär att kund står för fraktkostnad samt risken för godset. Leverans från COREPIXEL åtföljs av en följesedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra.

4.2 Leveransförseningar
Samtliga av COREPIXEL lämnade leveranstider är beräknade. Kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada som kund åsamkats till följd av att COREPIXEL inte levererat i tid. Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätten att häva köpet.

4.3 Leveransstopp
Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor blir kund automatiskt leveransstoppad.

4.4 Leveranser som inte kan lämnas ut
Returneras leveranser från vår transportör av anledningen att leveransen inte går att leverera eller att mottagaren inte accepterar ordern, krediteras orden mot en avgift på minst 15% av försäljningspriset. Innehåller leveransen produkter som definieras som beställningsvaror tas produkten inte i retur utan skickas till fakturamottagaren. 

5 Garantier, reklamationer, returer mm

5.1 Garanti 
Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder COREPIXEL alt. via individuella partneravtal. Se mer information under fliken "Garanti" på Corepixel support.

5.2 Allmänna returvillkor
Innan retur eller utbyte av defekt vara sker skall kunden ansöka om ett RMA-nummer via COREPIXEL’s hemsida www.Corepixel.se. RMA-bekräftelse skickas till kund med e-post där det framgår om ansökan godkänns eller inte, RMA-nummer, uppgift om varan skall krediteras eller bytas ut samt den summa som varan eventuellt krediteras till. När kund skickar varor till COREPIXEL skall alltid RMA-bekräftelse skrivas ut och bipackas i paketet.

Varor som skickas i retur skall vara COREPIXEL tillhanda inom 7 dagar från utskickat RMA-nummer. Efter det annulleras RMA- numret. Produkter som returneras skall paketeras/behandlas som om de vore nya.

Returer utan giltigt RMA-nummer returneras till kund utan åtgärd och kund debiteras en frakt/hanteringsavgift (se 5.10). Returer som inte överensstämmer med ansökt RMA återsänds till kund utan åtgärd, samt debiteras kund en frakt/hanteringsavgift (se 5.10).

Risk för gods samt fraktkostnad för retur till COREPIXEL ansvaras/betalas av kund.

Returrätt. Produkter i obruten och oskadad förpackning (originalemballage) får returneras i speciella fall inom 6 månader efter leveransdag. Beställningsvaror tas inte i retur. (se 5.6) Innan retur av produkt måste kunden ansöka om ett RMA-nummer via Corepixels hemsida www.corepixel.se och lämna en skälig förklaring till retur. Kund står för fraktkostnader.

Varor returneras till:

AB Corepixel
Gruvgatan 35 B
SE-421 30 Västra Frölunda
Sverige

Glöm inte att alltid ange aktuellt RMA-nummer vid retur/utbyte.

5.3 Felleverans
COREPIXEL tar alltid varor i retur då det rör sig om fel från vår sida, förutsatt att vi får besked om felleveransen inom 7 dagar från fakturadatum och att varan returneras i obruten originalförpackning. Det åligger kund eller dennes kund att kontrollera om den riktiga varan är mottagen innan emballaget bryts.

Anmälan om saknad eller fellevererad produkt skall ske omgående eller senast 7 dagar efter leveransdatum.

5.4 Saknad leverans/borttappat kolli
Om en följesedel mottages där det anges att varor levererats, men inte är mottagna, skall COREPIXEL omgående underrättas. Det åligger kund eller dennes kund att på transportörens fraktbrev påföra eventuella saknade kollin. Saknade kollin reklameras av kund till aktuell transportör.

5.5 Transportskada
Vid synlig transportskada är det viktigt att detta noteras på transportörens fraktbrev/följesedel. Kund ansvarar för reklamation mot transportören. Alternativt kan kund vägra att mottaga transportskadat paket från transportören.

5.6 Felbeställt av kund
Normalt tas inte felbeställda varor i retur. I speciella fall kan överenskommas – vad det gäller oöppnade och säljbara lagervaror – att varor tas i retur mot en avgift (se 5.10). Härutöver tas en hanteringsavgift på ut på kr 250:-. Beställningsvaror tas inte i retur.

5.7 DOA (Dead-On-Arrival)
Med DOA avses produkter som vid uppackningen visat sig vara trasiga. DOA anspråk skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Produkter som återsänds som DOA skall returneras komplett i originalemballage. 

I det fall den returnerade produkten ej uppfyller dessa villkor kommer denna att återsändas till kund, alternativt kan en emballageavgift uttagas (se 5.10). 

5.8 Defekt produkt
Produkter som uppges vara defekta, men visar sig vara felfria vid test, returneras tillbaka till kund mot en undersökningsavgift (se 5.10).

 Efter konstaterande av COREPIXEL att produkten är defekt väljer COREPIXEL om produkten skall:

• repareras 

• bytas ut mot en reparerad

• bytas ut mot ny likvärdig produkt

• krediteras

COREPIXEL avgör om kreditering ska ske. Detta sker till fakturerat belopp eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras.

5.9 Emballage
Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras kund (se 5.10).

5.10 Avgifter

Undersökningsavgift vid produkter som visar sig vara hela: Kr 595:- plus frakt.

Saknad av RMA-nummer vid retur: Kr 250:-

Frakt/hanteringsavgift: Kr 129:-

Emballageavgift: Kr 250:-

Tillbehörsavgift vid ej komplett retur av produkt: Priset för detta varierar från produkt till produkt, dock lägst Kr 200:-

Returavgift vid godkänd retur för kreditering.

Antal dagar från fakturadatum Avdrag på fakturerat pris

Mindre än 15 dagar 15%

Mellan 16 och 30 dagar 30%

Över 31 dagar minst 50%

5.11 Förhandsleveranser
På vissa av COREPIXEL’s produkter sker en förhandsleverans/direktutbyte vid trasig produkt efter överenskommelse, och alltid mot faktura. Detta innebär att kund erhåller en utbytesprodukt för defekt enhet innan denna är returnerad till COREPIXEL. När kund har erhållit ny produkt skall emballaget användas för transporten av den defekta produkten inklusive alla ev. tillbehör tillbaka till COREPIXEL. Om den inskickade defekta produkten visar sig vara utan fel så returneras den tillbaka till kund och kreditering uteblir. Lika så om den defekta enheten inte inkommit inom 15 dagar till Corepixel.

5.12 Reservdelar, utbytes
Utbytesdelar måste returneras till COREPIXEL inom 8 dagar. De ska returneras i originalförpackning och en kopia av följesedeln måste bifogas.
Om delen inte mottages inom utsatt tid kommer en faktura på mellanskillnaden av priset på utbytesdelen och en ny motsvarande produkt automatiskt att debiteras. En sådan faktura kan ej krediteras. 
Utbytesdelen returneras till returadress enligt punkt 5.2 ovan.

5.13 Externa servicepartners
COREPIXEL har rätt att anvisa till extern servicepartner, i eller utanför Sverige, när det gäller reparation/utbyte av defekta produkter. Försändelser till och från dessa servicepartners sker på kunds bekostnad/risk.

6 Force majeure
Skulle leveranser eller andra åtaganden som COREPIXEL gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför COREPIXEL´s kontroll, som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är COREPIXEL ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.

7 Ändringar eller tillägg i detta avtal
Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter.


AB Corepixel 
sales@corepixel.se

www.corepixel.se

Gruvgatan 35 B
SE-421 30 Västra Frölunda
Telefon: +46 10 33 00 140
Fax: +46 10 33 00 141