ERBJUDANDE FRÅN COREPIXEL!

2021-10-12
Bosch Dec

B E S T Ä L L B O S C H P R O D U K T E R F Ö R E T T O R D E R V Ä R D E UTA V M I N . 5 0 TK R
T I L L E R A O R D I N A R I E P R I S E R ( E J B I D P R I S E R ) O C H F Å E N S P R I L L A N S N Y
P R O F F S S K R U V D R A G A R E T I L L E T T V Ä R D E A V CA. 4 0 0 0 K R P Å K Ö P E T

R E G L E R & V I L L K O R

- E R B J U D A N D E T G Ä L L E R A L L A N Y A B O S C H O R D E R ÖVER 50TKR L A G D A EFTER 1 3- OKTOBER 2021
OCH AVSER 6ST SKRUVDRAGARE TOTALT, SÅ FÖRST TILL KVARN!
- K A N E J K O M B I N E R A S M E D A N D R A E R B J U D A N D E N
- E R T F Ö R E T A G K A N T A D E L UTA V K A M P A N J E N 2 G Å N G E R D O C K I N T E P Å S A M M A P R O J E K T
- E V E N T U E L L V I N S T / F Ö R M Å N S S K A T T B E T A L A S A V M O T T A G A R E N